Obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie ustawy odnośnie ochrony danych osobowych tzw. RODO.

Ochrona danych osobowych wykorzystywanych przez firmę MARMAX CNC Paweł Sarnowski jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Sarnowski, prowadzący działalność gospodarczą:

MARMAX CNC Paweł Sarnowski
Kępie Zaleszańskie, ul. św. Jana Pawła II 4
37-415 Zaleszany
NIP: 867-12-84-158

zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą:

 • poczty elektroncznej: cncmarmax@gmail.com
 • telefonicznie pod nr tel. +48 669 336 870
 • tradycyjną pocztą na adres prowadzenia działalności Administratora.

 

II. W JAKI SPOSÓB UZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w ramach współpracy, wykonywania projektów i innych usług świadczonych przez Administratora.

III. CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie do celów niezbędnych do wywiązania się przez firmę MARMAX CNC Paweł Sarnowski z zawartych z Państwem umów oraz do świadczenia usług, które Państwo u nas zamówili m.in.:

 • realizacji zawartych umów;
 • obsługi reklamacji usług wykonanych przez firmę MARMAX CNC Paweł Sarnowski
 • obsługi zgłoszeń otrzymywanych przez firmę MARMAX CNC Paweł Sarnowski (np. przez telefon, adres e-mail);
 • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • przetwarzanie danych osobowych kontrahentów związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej.

IV. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo anulować w dowolnych momencie kontaktując się z Administratorem:

 • e-mail: cncmarmax@gmail.com
 • tel: +48 669 336 870
 • tradycyjną pocztą na adres prowadzenia działalności Administratora.

 

V. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu obsługi zapytań ofertowych oraz świadczenia usług wymagamy danych osobowych:

a) Klienci indywidualni: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. W przypadku nawiązania współpracy potrzebujemy niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

b) Klienci firmowi: Nazwa firmy, dane rejestrowe, dane osobowe pracowników wyznaczonych do kontaktów z firmą MARMAX CNC Paweł Sarnowski i upoważnionych do zawierania umów w imieniu firmy, adresy email, numery telefonów kontaktowych.

W przypadku chęci skorzystania z usług naszej firmy, przekazanie danych jest dobrowolne.

W przypadku braku zgody z Państwa strony na przekazanie wyżej wymienionych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa usług.

Gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

 

VI. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Podane przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ MARMAX CNC Paweł Sarnowski

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z firmą MARMAX CNC Paweł Sarnowski w ramach świadczenia usług.

 

VIII. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wywiązania się z obowiązków zawartych w umowie,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

 

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA TEREN POLSKI

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

 

X. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNIE (PROFILOWANIE)

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).